Op het moment van de opmaak van deze nieuwe leerdoelen, is er nog geen zekerheid noch helderheid omtrent een nieuw decreet, een nieuwe DKO- structuur of door de overheid goedgekeurde eindcompetenties.
Het ingediende leerplan is niet afhankelijk van welke structuur dan ook.
De pilootacademies ontwierpen een didactisch kader en een houvast om competentiegericht te kunnen onderwijzen en evalueren.

De aanloopperiode naar een nieuw decreet (september 2018) is ideaal om te experimenteren met een nieuwe stijl van leerplannen. Er kan gedurende twee jaar ervaringsgericht onderzocht worden welk effect nieuwe leerplannen hebben.

Elke artistieke vorming is uiterst waardevol en heeft effect op de algehele persoonlijkheidsvorming en/of identiteitsontwikkeIing. Elke leerling ontwikkelt zich op een individuele, niet-lineaire wijze.

Het leerplan streeft ernaar om de ontwikkeling van een individuele stem/vormtaal te ondersteunen en biedt kansen tot het nemen van meer en meer verantwoordelijkheid binnen zijn/haar persoonlijk traject.. Leerlingen kunnen zich op eigen tempo ontwikkelen.
We pleiten er dan ook voor om elke leerling het recht op artistieke vorming te garanderen in de vorm van 15 jaar leerkrediet.
Een structuur met graden en cesuren tussen die graden faciliteert deze aanpak niet: net daarom wordt gekozen voor een leerplan met ontwikkelingsdoelen. Deze keuze sluit nauw aan bij de reële les- en evaluatiepraktijk in academies.

Aan leraren/vakgroepen/academies wordt een houvast geboden in de vorm van 5 rollen, 20 artistieke competenties en een waaier aan suggesties voor ontwikkelingsdoelen, didactische aanpak en evaluatie. Leraren-kunstenaars gedijen goed bij richtinggevende krijtlijnen die de nodige ruimte bieden om persoonlijke of schoolgebonden accenten te leggen.

Met onze keuzes sluiten we aan bij de conceptnota van Crévits (2015) en haar pleidooi om leerplannen te maken die ademruimte en autonomie geven aan leraren.